Nasze realizacje - projekty

Autostrada A4, na odcinku Rzeszów - Jarosław

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

Rok oddania projektu: 2010

Podsumowanie realizacji

Konsorcjum w składzie MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna,Tebodin Poland Sp. z o.o. APIA XXI, wykonało dokumentację projektową dla budowy odcinka autostrady A4 Rzeszów (Węzeł Wschodzni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna). W ramach opracowania MP-Mosty wykonano kompletną dokumentację projektową dla wszystkich 78 obiektów mostowych w ciągu i nad projektowaną autostradą A4.


Projektowany fragment autostrady przebiega na odcinku od węzła Rzeszów Wschodni do węzła Wierzbna. Projektowana trasa autostrady przebiega od strony północnej Rzeszowa oraz Jarosławia. Konsorcjum mialo za zadanie wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna. Kompleksowe opracowanie miało charakter wielobranżowy. Projekt obejmuje wykonanie dwujezdniowego odcinka autostrady A-4 o długości około 41,2 km, trzech węzłów wraz ze Stacjami Poboru Opłat, czterech Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach jezdni, oraz wykonanie obiektów inżynierskich (mostów i wiaduktów drogowych, przejazdów gospodarczych). W ciągu planowanej autostrady na analizowanym odcinku zaplanowano powstanie trzech węzłów drogowych. Umożliwią one zawracanie pojazdom jadącym autostradą oraz zapewnią jej bezkolizyjne połączenie we wszystkich kierunkach z drogami poprzecznymi.

 

Kompleksowa dokumentacja projektowa obejmowała budowę układu drogowego autostrady,  budowę węzłów autostradowych wraz z Stacjami Poboru Opłat (SPO), budowę Placów Poboru Opła,  budowę obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, przebudowę dróg poprzecznych, budowę dróg serwisowych,  budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP), budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA),  budowę urządzeń wyposażenia infrastruktury autostradowej, przebudowę oraz likwidację istniejącego uzbrojenia kolidującego projektowaną inwestycją. W pierwszym etapie autostrada została zaprojektowana z jezdnią 2x2 pasy ruchu.

 

Docelowo zakłada się, że autostrada będzie posiadała 2x3 pasy ruchu. W tym celu przewidziano rezerwę terenu pod budowę trzeciego pasa ruchu w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami.W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zaprojektowano 73 obiekty mostowe w postaci wiaduktów drogowych nad autostradą, mostów drogowych w ciągu autostrady,  wiaduktów drogowych w ciągu autostrady, przepustów gospodarczych, przepustów autostradowych i przepustów dla zwierząt. Ze względu na rodzaj zastosowanych materiałów zaproponowano konstrukcje mające być wykonane w postaci obiektów żelbetowych,obiektów betonowych sprężonych, obiektów zespolonych (dźwigary stalowe zespolone ze współpracującą płytą żelbetową) i obiektów łukowych (pomost o konstrukcji zespolonej z łukiem stalowym).Ze względu na zastosowane materiały ustroje niosące obiektów można podzielić na ustroje żelbetowe (płytowe), ustroje belkowo – płytowe z betonu sprężonego, ustroje stalowe z płytą żelbetową zespoloną,  ustroje ramowe typu ‘koza’ o konstrukcji belkowo – płytowej z betonu sprężonego, ustroje łukowe z płytą pomostu z konstrukcji zespolonej i łukiem o konstrukcji stalowej, ustroje skrzynkowe o konstrukcji zespolonej. Ze względu na ilość przęseł i schematy statyczne obiekty zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, dwuprzęslowe i wieloprzęsłowe. W tym zaprojektowano 3 obiekty łukowe o rozpiętościach od 75,0 m do 120, m, mosty na rzece Wisłoka z przęsłami nutrowymi rozpiętości 80,0 m o konstrukcji skrzynkowej zespolonej oraz estakadę trzynastoprzęsłową o schemacie ciągłego ustrój płytowo - belkowy o konstrukcji zespolonej (belki stalowe o przekroju zamkniętym i współpracująca żelbetowa płyta pomostu) o długości teoretyczna konstrukcji wynoszącej LT = 542,00 m. Tereny, przez jakie przebiega inwestycja są zróżnicowane pod względemzagospodarowania. Głównie są to tereny użytkowane rolniczo (w przeważającej części grunty orne) a także nieużytki oraz skupiska zabudowy wiejskiej, zwartej jednorodzinnej oraz zagrodowej. Projektowana autostrada przecina tereny, na których wstępują złoża gazu ziemnego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, płytko zalegające pod powierzchnia terenu zwierciadło wód gruntowych, ujęcia wód podziemnych oraz poziomywodonośne eksploatowane przy pomocy studni kopalnych.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"