Nasze realizacje - projekty

Koncepcja Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie

Klient: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Rok oddania projektu: 2009

Konsorcjum w składzie MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna, ARG, opracowało koncepcję programowo – przestrzenną budowy Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej. Opracowanie obejmuje budowę Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie przebiegającej w tunelu drogowym wraz z węzłem drogowym łączącym ją z ulicą Księcia Józefa oraz rondem stanowiącym skrzyżowanie z ulicą Armii Krajowej.

 

Opracowanie obejmuje koncepcję budowy Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie przebiegającej w tunelu drogowym pod wzgórzem Bronisławy wraz z węzłem drogowym łączącym ulicę Księcia Józefa z projektowaną trasą po stronie południowej wzgórza Bronisławy  oraz rondem w ciągu ulicy Armii Krajowej nad wylotem z tunelu od strony północnej.Trasa Zwierzyniecka w Krakowie posiada długość ok. 3,8 km, w tym ok. 2,5 km w tunelu. Trasa ma być fragmentem III drogowej obwodnicy Krakowa. Podstawowym elementem planowanej trasy komunikacyjnej ma być tunel drogowy o długości nieco ponad 2,5 km (2,8 km licząc razem z odcinkami w murach oporowych portali) przebiegający m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy (z Kopcem Kościuszki).

 

Po stronie północnej – na połączeniu z al. Armii Krajowej (i planowaną Trasą Balicką) – przewiduje się zbudowanie wielopasowego ronda, z podziemnym bezkolizyjnym przejazdem na kierunku północ-południe.Tunel pod rondem będzie połączony z tunelem zasadniczym zagłębioną w ziemi odkrytą "rynną" (bez potrzeby wyjeżdżania na powierzchnię).Po stronie południowej wylot z tunelu ma być umiejscowiony ok. 60 m za ul. Księcia Józefa, a kolejny odcinek Trasy (ok. 250 m) ma przebiegać w głębokim wykopie ujętym w mury oporowe. Projektowany odcinek Trasy Żwierzynieckiej kończy się przed wałami Wisły, gdzie planowana jest nowa przeprawa mostowa (jako odrębne przedsięwzięcie w ciągu tzw. Trasy Pychowickiej).Budowa Trasy Zwierzynieckiej wymaga przejścia ciągiem komunikacyjnym pod Kopcem Kościuszki oraz rzeką Rudawą. Realizacja tego zamierzenia jest możliwa wyłącznie tunelem wykonanym metodą górniczą.Zaprojektowano tunel dwuotworowy dla rozdzielenia kierunków ruchu pojazdów. Całkowita długość tunelu wynosi 2500 m. Każda z nitek tunelu posiada zewnętrzny przekrój kołowy o średnicy 15,3 m dostosowany do przewidywanej technologii realizacji konstrukcji z wykorzystaniem urządzenia drążącego TBM. Nitki tunelu zaprojektowano w rozstawie osiowym 23,0 m. Trasa drogowa w tunelu przebiega w planie w łuku o promieniu R = 2500 m. Na odcinkach wlotowym i wylotowym trasa prowadzona jest po prostej. W profilu trasę drogi w tunelu zaprojektowano w łuku pionowym wklęsłym o promieniu R = 6000 m.

 

W przekroju tunelu wydzielono część dla ruchu pojazdów, kanały do nawiewu i odciągu powietrza oraz kanały instalacyjne. W przestrzeni jezdni przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, odwodnienia, systemów detekcji pożaru, sygnalizacji alarmowej (kolumn SOS) oraz telewizji przemysłowej. Dla potrzeb ewakuacji osób z przestrzeni tunelu przewidziano wykonanie przejść ewakuacyjnych pomiędzy nitkami tunelu.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"