Nasze realizacje - projekty

Północna Obwodnica Krakowa

Klient: Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie

Rok oddania projektu: 2012

Konsorcjum w składzie ARG, Altrans i MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wariantową koncepcję Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) łączącej węzeł dwupoziomowy Modlnica po stronie zachodniej z trasą S7 zlokalizowaną po stronie wschodniej miasta, węzeł Nowohucki (Łowińskiego – Okulickiego) lub węzeł „Zastów”.

 

Celem opracowywanego projektu koncepcyjnego jest ustalenie trasy IV Obwodnicy Miasta Krakowa umożliwiającej przejęcie z podstawowego układu drogowego miasta ruchu tranzytowego oraz ruchu generowanego przez pojazdy w Krakowie  i  gmin  Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice.Rozwiązanie tych problemów powoduje konieczność znalezienia takiego korytarza, który stanowiłby powiązanie ruchu pomiędzy dwoma węzłami Modlnica i Nowohuckim (Okulickiego – Łowińskiego) – Zastów na wysokich parametrach planowanej obwodnicy. Planowana północna obwodnica będzie stanowiła trasę kategorii S lub ewentualnie GP przy czym preferowana jest drogą kategorii S. Po wstępnych analizach dalszej analizie poddano trasy według wariantu  i 1 i 3.

 

Początek projektowanej Północnej Obwodnicy Krakowa (POK)  w wariancie 1 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielka Wieś na węźle „Modlnica” krzyżującym się z drogą krajową nr 94. Północna Obwodnica Krakowa stanowi kontynuację odcinka drogi ekspresowej od węzła Balice poprzez węzeł Radzikowskiego do węzła Modlnica. W chwili obecnej, odcinek Radzikowskiego – Modlnica jest w trakcie realizacji, a jego zakres obejmuje wykonanie m.in. części łącznic węzła Modlnica umożliwiających jazdę w obu kierunkach na relacjach Kraków – Zabierzów, Olkusz – Zabierzów. Trasa POK przechodzi w kierunku wschodnim w dotychczas rezerwowanym korytarzu, w którym znajdują się obszary użytkowane głównie jako tereny uprawne, tereny zieleni nieurządzonej oraz tereny zabudowy jednorodzinnej. Koncepcja obwodnicy w wariancie 1 obejmuje odcinek długości około 11,57 km. Trasa Północnej Obwodnicy łączy drogę krajową nr 94 z drogą ekspresowa nr S7 i przebiega przez tereny gminy Wielka Wieś, Zielonki oraz Kraków. W przebiegu inwestycji zlokalizowanych jest 5 bezkolizyjnych węzłów (przy czym dwa znajdują się poza zakresem opracowania), 3 tunele, 7 przekroczeń dróg niższej kategorii bez połączeń oraz 2 przekroczenia linii kolejowej. Północną obwodnicę Krakowa na całej długości projektowano o przekroju, dwujezdniowym po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Ponadto w przekroju poprzecznym uwzględniono pasy awaryjne, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, możliwość prowadzenia rowów odwadniających, dwukierunkowe jezdnie zbiorcze (serwisowe) o szerokości 7,00 oraz rezerwę na ewentualne chodniki dla pieszych wzdłuż dróg zbiorczych i sieci uzbrojenia technicznego prowadzone w pasie drogowym obwodnicy. W wariancie 3 trasa POK przebiega przez teren, który generalnie jest wykorzystywany pod działalność rolniczą lub stanowi nieużytki. Tylko w niewielkim stopniu przebiega przez tereny budowlane. W przebiegu inwestycji zlokalizowanych są 3 bezkolizyjne węzły, 2 tunele, 16 przekroczeń dróg niższej kategorii bez połączeń i cieków, 3 przepusty oraz 2 przekroczenia linii kolejowej. Parametry geometryczne obwodnicy przyjęto identycznie jak dla wariantu 1.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"