Nasze realizacje - projekty

Zabezpieczenia osuwisk w ciągu drogi gminnej

Klient: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Rok oddania projektu: 2008

Odcinek przebudowywanej drogi gminnej Muszyna – Leluchów i istniejące osuwisko znajdowały się na terenie miasta Muszyna w powiecie nowosądeckim. Osuwisko rozpoczynało się niszą na wysokości 575 m n.p.m. wyciętą w piaskowcach z Piwnicznej o charakterystycznym łukowatym kształcie i wysokości 10-12 m i schodziło do doliny Popradu na wysokość około 460 m n.p.m. Na całej wysokości osuwającego się zbocza występowały kolejne progi i spłaszczenia wskazujące, że mieliśmy do czynienia z głębokim osuwiskiem strukturalnym.

 

Podstawowe zabezpieczenie osuwiska stanowi układ tarcz wykonanych z pali wielkośrednicowych średnicy 1,20 m. Pale zwieńczone są oczepami, w których zakotwione są kotwy gruntowe. Pale zamocowane są w nośnym podłożu skalnym. Tarcze znajdują się pod jezdnią istniejącej drogi. Poniżej istniejącej drogi zaprojektowano wykonanie gwoździ gruntowych w układzie 6 rzędów rozmieszczonych równomiernie licząc od górnej krawędzi drogi. Ponadto konieczne było odtworzenie skarpy zbocza, która uległa osunięciu do koryta Popradu. Zaprojektowano skarpę w układzie tarasowym o nachyleniach skarp 1:1,5. Podnóże skarpy wykonane będzie z głazów o średnicy 0,50 m.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"