Nasze realizacje - nadzór

Budowa Obwodnicy Końskich

Klient: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Rok oddania projektu: 8.12.2013

Wartość robót budowlanych

117,8 mln zł brutto

W okresie od 27.01.2012 do 8.12.2013 MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna zarządzała i sparwowała nadzór inwestorski nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728, wtym budową obwodnicy miasta Końskie.

 

W zakresie inwestycji przewidziano budowę obwodnicy miasta Końskie oraz rozbudowę droogi wojewódzkiej nr 728 o parametrach technicznych klasy drogi G, przekroju 1x2 oraz całkowitej długości 15,88 km,

 

Zakres robót budowlanych kontraktu obejmował:

•          wprowadzenie normatywnych łuków poziomych na trasie rozbudowywanego odcinka od skrzyżowania z DK 74 do wlotu na budowaną obwodnicę m. Końskie,

•          rozbudowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z DK 74 do wlotu na budowaną obwodnicę m. Końskie,

•          budowę 3 rond w miejscu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 728 z drogą krajową, wojewódzką i powiatową,

•          budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Końskie - Sielpia,

•          budowę odcinka obwodnicy m. Końskie (przekrój 1/2 z możliwością rozbudowy do 2/2),

•          bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową w formie wiaduktu 5-przęsłowego,

•          remont istniejącego obiektu mostowego nad jeziorem Sielpia,

•          budowę murów oporowych w m.Sielpia oraz na dojazdach dowiaduktu nad linią PKP,

•          budowę wantowej kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Sielpia,

•          rozbiórkę istniejącego obiektu nad rzeką Czysta i budowę nowego obiektu w ciągu obwodnicy miasta Końskie,

•          przebudowę istniejących przepustów pod DW 728,

•          przebudowę istniejącej kolidującej infrastruktury branży gazowej, energetycznej i teletechnicznej,

•          budowę urządzeń ochrony środowiska.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"