Nasze realizacje - projekty

Przebudowa drogi Katowice – Skoczów

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2012

Miejsce budowy

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało dokumentację wykonawczą modyfikacji konstrukcji rusztu zabezpieczającego skarpę „Wiślicką” w ramach przebudowy drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów, związana z usunięciem skutków powodzi na odcinku w m. Wiślica przebiega wśród terenów niezabudowanych, leśnych 
i nieużytków zielonych, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły i obszarów leśnych leżących na terenie rezerwatu „Skarpa Wiślicka”.Droga na w/w odcinku została uszkodzona w wyniku powodzi i intensywnych opadów deszczu w maju 2010 roku. Uszkodzenia wystąpiły w efekcie zmian stanu naprężenia w istniejącym zboczu, podcięcia zbocza od strony rzeki Wisły i zmniejszenia wytrzymałości gruntów tworzących zbocze „Skarpy Wiślickiej”.

 

Zakres prac projektowych wykonanych w ramach modyfikacji konstrukcji rusztu zabezpieczającego, koniecznych ze względów technologicznych, wynikających z braku możliwości zamknięcia ruchu na drodze DK81 obejmował prefabrykowanie belek poprzecznych rusztu, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia tymczasową ścianką berlińską ze względu na etapowanie robót, wykonanie kotew gruntowych w osi B i C rusztu, prefabrykowanie płyt montowanych między słupami w osi C, uszczegółowienie rozwiązania konstrukcji rusztu w rejonie istniejących przepustów. Opracowane rozwiązanie obejmuje wykonanie trzech rzędów pali żelbetowych do głębokości 15 m z zakotwieniem w skale min 1,0m.  Pierwszy rząd pali jest zlokalizowany od strony skarpy w poboczu jezdni. Zastosowane pale wiercone będą o średnicy 1200 mm.  Pale te są podparte zastrzałem z pali wierconych o średnicy 800 mm w rozstawie co drugi pal o średnicy 1200 mm. Pale zostały połączone oczepem żelbetowym. Drugi rząd pali o średnicy 1200mm został wykonany w osi jezdni z poziomu ok. 2,20 m od poziomu terenu drogi z zakotwieniem w skale. Pale zostały połączone podłużnie oczepem żelbetowym oraz belkami poprzecznymi, prefabrykowanymi z palami wykonanymi w osi A i osi C. Trzeci rząd pali o średnicy 1200mm został wykonany w poboczu zabezpieczając korpus drogi od strony rzeki Wisły. Pale zostały wykonane do poziomu spodu belek poprzecznych. Powyżej belek zostały wykonane słupy monolityczne z wykształconymi wnękami, w których zastały umieszczone płyty prefabrykowane, zabezpieczające konstrukcję nasypu drogowego. Słupy wraz z osadzonymi płytami prefabrykowanymi w osi C zostały zwieńczone monolitycznym oczepem. Dla całego rusztu zaprojektowano dylatacje zapewniające prawidłową pracę konstrukcji. Ruszt podzielono na odcinki o długościach ok. 26m (licząc w osi A). W miejscu dylatacji pale zostały zsunięte i zaprojektowano przerwy w belkach podłużnych prowadzonych w poszczególnych osiach.

 

Dodatkowo w celu zastabilizowania konstrukcji rusztu w kierunku poprzecznym do osi drogi, w osi B oraz C zaprojektowano po dwie kotwy gruntowe dla każdego rzędu pali zakotwione w warstwie nośnego podłoża. Kotwy zostały wykonane ukośnie pod kątem  6o w rzucie z góry oraz 45o w przekroju poprzecznym. 

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"